เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมเพื่อพิจารณาการจัดภาระงานของสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาการจัดภาระงานของสาขาวิชา เมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา