เมนูหลัก
เว็บบริการ

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปีพุทธศักราช 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมเป็นเกียรติแทนท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในโครงการ"ยกย่องเชิดชูเกียรติคนดี มีคุณธรรม ของกระทรวง อว. ประจำปี พ.ศ.2562" และร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์รวีวรรณ เดื่อมขันมณี เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มครุฑทองคำ (เข็มเชิดชูเกียรติ) กับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพฯ