เมนูหลัก
เว็บบริการ

กิจกรรมวิเคราะห์น้ำ ดิน และความสูงของต้นไม้ ภายใต้โครงการ GLOBE Thailand ครั้งที่ 2

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมวิเคราะห์น้ำ ดิน และความสูงของต้นไม้ ภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการวิธีการดำเนินงานของ GLOBE เพื่อส่งเสริมแนวคิดเรื่องรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมในเชิงวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุภาวดี โกยดุลย์ ผศ.ดร.ผกามาศ ศรีจริยา และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและสาขาวิชาพืชศาสตร์ ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้