เมนูหลัก
เว็บบริการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 โดย อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี กล่าวต้อนรับนักศึกษาและแนะนำการปฏิบัติตัวและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาใหม่ พร้อมแนะนำคณาจารย์ประจำสาขาวิชา เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา