เมนูหลัก
เว็บบริการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 โดย อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี กล่าวต้อนรับนักศึกษาและแนะนำการปฏิบัติตัวและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาใหม่ เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ อาคาร 25 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา