เมนูหลัก
เว็บบริการ

กิจกรรม วิเคราะห์น้ำ ดิน และความสูงของต้นไม้ ภายใต้โครงการ GLOBE Thailand

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมวิเคราะห์น้ำ ดิน และความสูงของต้นไม้ ภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการวิธีการดำเนินงานของ GLOBE เพื่อส่งเสริมแนวคิดเรื่องรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมในเชิงวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ โรงเรียนวัดสะแก (สุทธิธรรมมาประชาสงเคราะห์) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีอาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุภาวดี โกยดุลย์  ผศ.ดร.ผกามาศ ศรีจริยา และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและสาขาวิชาพืชศาสตร์ ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้