เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษาเรื่อง Google Forms โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563  เวลา  14.00 น. ณ อาคาร 23 ห้อง 23804 ชั้น 8 อาคารศรีพิทยาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา