เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการทำบุญสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการทำบุญสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการทำบุญสาขาให้แก่นักศึกษาและปลูกจิตสำนึกนักศึกษาให้ทำความดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและยาเสพติด เมื่อวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ วัดหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา