เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมชี้แจงรายละเอียดคำเสนอของบประมาณรายจ่าย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมชี้แจงรายละเอียดคำเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา