เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ

อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา