เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ วาระพิเศษ

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ วาระพิเศษ ครั้งที่ 4/2563  แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet เพื่อแจ้งมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 16) และพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจากการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น.