เมนูหลัก
เว็บบริการ

แนะแนวการศึกษาต่อ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลสุวรรณภูมิ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะ แนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา