เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการกีฬาพื้นบ้านเกษตรกล ต้านยาเสพติด

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการกีฬาพื้นบ้าน เกษตรกล ต้านยาเสพติด เพื่อให้นักศึกษาได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาภายในสาขาวิชา เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณหลังอาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา