เมนูหลัก
เว็บบริการ

เกษตรและอาหารปลอดภัย ยุคโควิด สำคัญไฉน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นิทรรศการและเสวนาในหัวข้อ “เกษตรและอาหารปลอดภัย ยุคโควิด สำคัญไฉน” ภายใต้แผนบูรณาการ “นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพและการยกระดับสินค้าเกษตรสู่อาหารปลอดภัย ตลอดโซ่อุปทานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานและดำเนินกิจกรรมโดย รศ.ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย และทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี ตัวแทนผู้นำกลุ่มเกษตรกร นักวิจัย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมงาน