เมนูหลัก
เว็บบริการ

รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 256๒ คณะผู้ตรวจดังนี้ อาจารย์วรรณศิริ  หิรัญเกิด เป็นประธาน อาจารย์นิภาพร คังคะวิสุทธิ์ กรรมการ อาจารย์สนทยา มูลศรีแก้ว กรรมการและเลขานุการ และดร.ปวิชญา  โภชฌงค์ ผู้ช่วยเลขานุการ โดยมี รองคณบดี ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมต้อนรับและรับการตรวจประเมิน เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา