เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะกรรมการกำกับ ดูแลงานฟาร์ม

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ดูแลงานฟาร์ม เพื่อพิจารณาโครงการงานฟาร์มเสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา