เมนูหลัก
เว็บบริการ

รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ สาขาวิชาสัตวศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 256๒ คณะผู้ตรวจดังนี้ ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธาน ผศ.ดร.สุภาวดี มานะไตรนนท์ กรรมการ อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท กรรมการและเลขานุการ และ ดร.ธีรพงษ์ ใจชาญสุขกิจ ผู้ช่วยเลขานุการ โดยมี คณบดี ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร นักศึกษา ร่วมต้อนรับและรับการตรวจประเมิน  เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา