เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุน

อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา