เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมแผนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการด้านชีววิทยาศาสตร์

อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นประธานการประชุมแผนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการด้านชีววิทยาศาสตร์ระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา