เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมหารือการผลิตอาหารสัตว์

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือการผลิตอาหารสัตว์ เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา