เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาการต่ออายุสัญญาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและการดำเนินกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา