เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมนำเสนอหลักสูตรและชุดวิชา (Module)

           ดร.ธวัฒน์ชัย  งามศิริ  รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมการพัฒนาหลักสูตรใหม่ เพื่อนำเสนอหลักสูตรและชุดวิชา (Module)  5 สาขาวิชา เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา