เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะทำงานจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (Excellent Center)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (Excellent Center) เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา