เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมรายงานผลการดำเนินโครงการงานฟาร์ม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมรายงานผลการดำเนินโครงการงานฟาร์ม ไตรมาส 3 ครั้งที่ 2/2563 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการงานฟาร์ม ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ปัญหา พร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานฟาร์ม ปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา