เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดี เป็นประธานการประชุมคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2/2563 เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2563 และมอบใบประกาศนียบัตรบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563  เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา