เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการหมู่บ้านวิถีวิทย์แห้วอินทรีย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ ดำเนินการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแห้วอินทรีย์เพื่อขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (SDGsPGS) ภายใต้โครงการหมู่บ้านวิถีวิทย์แห้วอินทรีย์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (SDGsPGS) และยกระดับการผลิตแห้วอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แห้ว ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมวัดสัปรสเทศ จ.สุพรรณบุรี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง หัวหน้าโครงการกล่าวรายงาน พร้อมด้วยอาจารย์สิริวรรณ สุขนิคม เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี ในหัวข้อ มาตรฐานผลิตภัณฑ์แห้ว และอาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท ร่วมเป็นพิธีกรและวิทยากรประจำบูธ