เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ วาระพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ วาระพิเศษ แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet เพื่อคัดเลือกบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563