เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม

           อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยคุณธรรมและแนวทางการดำเนินงานมหาวิทยาลัยคุณธรรม ด้านนักศึกษาและบุคลากร เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา