เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมงานพัฒนานักศึกษา

อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุมงานพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 3/2563 เพื่อพิจารณาคำเสนอของบประมาณสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา