เมนูหลัก
เว็บบริการ

เปิดศูนย์ฝึกการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ คุณชาติวุฑ พลเพชร ผู้จัดการอาวุโสศูนย์อบรมงานขายและบริการสยามคูโบต้า พร้อมด้วยคุณทักษิณา สุทธิสัมพนิช ผู้จัดการส่วนบริหารความยั่งยืนองค์กร บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมตัดริบบิ้นพิธีเปิดศูนย์ฝึกการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้า และจัดอบรมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร Kubota (รุ่น Train the Trainer) หลักสูตร “เทคนิคการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ RT” ให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาภายในคณะ ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2563 ณ อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา