เมนูหลัก
เว็บบริการ

รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร  รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 คณะผู้ตรวจดังนี้ ดร.ณภัทร กำธรสิริวิมล เป็นประธาน ผศ.ดร.ณัฎฐา เสนีวาส กรรมการ  ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล กรรมการและเลขานุการ และอาจารย์นรากร  ฉัตรชัยรัตน์  ผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีรองคณบดี ประธานหลักสูตร  อาจารย์ประจำหลักสูตร  นักศึกษา ร่วมต้อนรับและรับการตรวจประเมิน  เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย  ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา