เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมยกร่างหลักสูตรใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมยกร่างหลักสูตรใหม่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรใหม่ของสาขาวิชาและการปรับปรุงหลักสูตรร่วมกับหน่วยงานภายนอก เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา