เมนูหลัก
เว็บบริการ

อบรมวิธีการจัดเก็บข้อมูลงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมวิธีการจัดเก็บข้อมูลงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระยะ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 งานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากอัตลักษณ์ท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา