เมนูหลัก
เว็บบริการ

รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 คณะผู้ตรวจดังนี้ รศ.นฤมล อัศวเกศมณี เป็นประธาน อาจารย์สิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์ กรรมการ อาจารย์จันทร์เพ็ญ บุตรใส กรรมการและเลขานุการ และผศ.ดร.ทัศนีย์ นลวชัย ผู้ช่วยเลขานุการ  โดยมีรองคณบดี  ประธานหลักสูตร  อาจารย์ประจำหลักสูตร นักศึกษาร่วมต้อนรับและรับการตรวจประเมิน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา