เมนูหลัก
เว็บบริการ

จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับนักศึกษา เป็นการขัดเกลาทางจิตใจให้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น  และยังเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยการทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ ภายในวัด ไม่ว่าจะเป็นการกวาดลานวัด การเก็บขยะและเช็ดทำความสะอาด เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ วัดโตนด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา