เมนูหลัก
เว็บบริการ

แห่เทียนพรรษาประจำปีการศึกษา 2563

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดทำขบวนแห่เทียนพรรษาและแห่เทียนไปยังวัดโตนด เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นศิลปวัฒนธรรมอันดี รวมทั้งยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาผ่านกิจกรรมการฟังธรรม เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ วัดโตนด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา