เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมวางแผนการดำเนินงานภายใต้การลงนาม MOU

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมวางแผนการดำเนินงานภายใต้การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามแผน เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา