เมนูหลัก
เว็บบริการ

ร่วมลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาสำรวจข้อมูลและประเมินผลโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาสำรวจข้อมูลและประเมินผลโครงการ (ก่อน-หลังปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ)กับ นายวีระชัย นาคมาศ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  ภายใต้โครงการ: พัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน กิจกรรมหลัก: พัฒนาระบบนิเวศทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการประมงของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนอย่างยั่งยืน กิจกรรมย่อย: พัฒนาระบบนิเวศทางน้ำ สร้างความสมดุลคืนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีนายไพศาล  สุขปุณพันธ์ ประมงจังหวัดอ่างทอง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นพยานในการลงนามสัญญาจ้าง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง