เมนูหลัก
เว็บบริการ

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ คุณไวพจน์ หามาลา  ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสให้กับนักศึกษาได้ร่วมเรียนรู้กับสถานประกอบการและฝึกปฏิบัติเพื่อเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือการดำเนินกิจกรรมภายใต้การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา