เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมหารือการทำงานวิจัยกับการใช้พืชสมุนไพรในอาหารสัตว์

                      ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ  รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือรายละเอียดภายใต้กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง พืชเสพติดที่ให้ประโยชน์ทางการแพทย์เพื่องานทางด้านปศุสัตว์และแนวทางการทำงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้พืชสมุนไพรในอาหารสัตว์ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา