เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดคณะ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาสาขาวิชา การจัดห้องเรียนห้องปฏิบัติการ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และพิจารณาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อรับบริการวิชาการแบบมีรายได้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา