เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมหารือการผลิตอาหารสัตว์

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือการผลิตอาหารสัตว์ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก นายณรงค์ วงศ์ธรรมสรณ์ ผู้อำนวยการจัดซื้อและสำรวจวัตถุดิบ บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา