เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมวางแผนการทำงานร่วมกับสถานประกอบการ

ดร.มหิศร ว่องผาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอชจี โรโบติกส์ จำกัด และนายนคินทร์ ปิยารมย์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จํากัด และทีมงาน เข้าร่วมหารือกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกันด้านเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา