เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมหารือการดำเนินงานฟาร์ม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินงานฟาร์ม  แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet เพื่อรายงานสถานะรายได้งานฟาร์ม ประจำปีงบประมาณ 2563 และหารือแนวทางการดำเนินงานฟาร์มเพื่อให้ได้รายรับตามเป้าหมายที่กำหนด เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน เวลา 10.00 น.