เมนูหลัก
เว็บบริการ

รับโล่รางวัลความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ระดับดีเด่น

อาจารย์สิริวรรณ สุขนิคม หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และนายปฐมพงศ์ สมัครการ นักวิทยาศาสตร์ รับการตรวจประเมินความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ตามโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2562 ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยมี ผศ.ดร.ชนัญ ผลประไพ, อ.ดร.นพรัตน์ พฤกษ์ทวีศักดิ์, นายพลากร อุบลบาล, นางสาวกชพร นาคประนิล และนายศรัญยู อุ่นทวี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ พร้อมมอบโล่รางวัลระดับดีเด่นและงบประมาณสนับสนุนเพื่อยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ให้แก่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร อาคาร 25 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา