เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาใช้เงินรางวัลหรือค่าตอบแทนงานฟาร์ม

ผศ.ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาใช้เงินรางวัลหรือค่าตอบแทนงานฟาร์ม ครั้งที่ 2/2563 แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet เพื่อรายงานสถานะบัญชีจ่ายเงินรางวัลหรือค่าตอบแทนงานฟาร์ม และพิจารณาการขอใช้งบประมาณเพื่อซ่อมแซมรั้วโรงเรือนนกกระทาและปรับปรุงโรงผสมอาหารสัตว์ เมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.