เมนูหลัก
เว็บบริการ

หารือแนวทางการพัฒนาคณะทางกายภาพ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือการวางผังพร้อมออกแบบการติดตั้งเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย ณ อาคาร 19 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  การออกแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพ เพื่อสร้างเป็นบ่อบำบัดของเสีย ณ สาขาวิชาสัตวศาสตร์และติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงอาคาร 10 และอาคาร 1  ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานบริการ กายภาพและสิ่งแวดล้อมด้านการออกแบบ  เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา