เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะทำงานปรับปรุงโรงผสมอาหารสัตว์ ครั้งที่ 3/2563

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงโรงผสมอาหารสัตว์ ครั้งที่ 3/2563 แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet เพื่อพิจารณาความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณในการปรับปรุงและซื้อวัสดุประจำโรงงานผสมอาหารสัตว์ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 - 16.00 น.