เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมหารือขอบเขตงาน (Term of reference : TOR)

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือขอบเขตงาน (Term of reference : TOR)  การรับงานจ้างเหมาวิจัย โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนร่วมกับสำนักงานประมงในจังหวัดภาคกลางตอนบน โดยมีกิจกรรมหลักด้านพัฒนาระบบนิเวศทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการประมงของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนอย่างยั่งยืน และกิจกรรมย่อยด้านการพัฒนาระบบนิเวศทางน้ำ สร้างความสมดุลคืนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ