เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมงานพัฒนานักศึกษา

อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมงานพัฒนานักศึกษา แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet เพื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563 การเขียนคำเสนอของบประมาณโครงการ และแจ้งมาตรการการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา-2019 ในปีการศึกษา 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบ เมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.